Etický kodex firmy

Etický kodex prakticky

V rámci mé konzultační služby personálního poradce, poskytuji jako personální konzultant nejnověší know-how, trendy a doporučení z aktuální oblasti tvorby firemních kodexů.

Etický kodex efektivně

Má praxe mi umožňuje doporučit vám nejvhodnější a nejefektivnější řešení vašeho firemního etického kodexu.

Etický kodex externě

Jsem externí personální poradce a konzultant, to co funguje v jiných společnostech přenesu do té vaší. Moderní trendy, návody a procesy.

Etický a firemní kodex - principy a pravidla vaší společnosti

  Primárním důvodem k vytvoření etického kodexu firmy, je jasně stanovit principy a pravidla etického jednání svých pracovníků, ať již směrem ven z organizace nebo dovnitř směrem k sobě navzájem. Další nutností je zakotvit důležité zásady profesionální práce a postupů, posílit firemní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit další normy, které slouží k vyhodnocování. Samotný význam etického kodexu firmy není jen marketingový nebo cílený pro firemní PR. Cílem dodržování principů etického chování ve firmě je také usnadnění získávání a udržení kvalitních zaměstnanců a budování zaměstnavatelské značky.

Etický firemní kodex na míru

Etický kodex firmy má však smysl především tehdy, jde-li nad rámec obecných etických zásad a je šitý na míru konkrétním potřebám firmy. Měl by definovat nejen etické zásady týkající se typických pracovních situací nebo specifických profesních procesů, ale cíleně identifikovat klíčové etické otázky či dilemata a problémy, se kterými se zaměstnanci podniku setkávají a mohou setkat, a formulovat zásady, případně návody, jak v těchto případech postupovat a jak jim předejít nebo je konkrétně řešit.

Kdy funguje firemní kodex

Obvykle se jedná o situace, kdy se určité obecně přijímané morální hodnoty dostávají vzájemně do konfliktu. Jednoduchým případem může být požadavek upozornit na určitý pracovní nebo firemní problém, přestože je toto upozornění ostatními zaměstnanci vnímáno jako nekolegiální. Ve složitějších případech může jít o návod, jak řešit problém na protiprávní jednání firmy.

Co je cílem etického kodexu

Primárním cílem etického kodexu je poskytnout zaměstnancům zásady či návod k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací. Etický kodex by proto neměl být zaměňován s jinými dokumenty organizace, například s jejími hodnotami, posláním nebo misí na straně jedné ani s podrobnými pravidly pracovního chování či dokonce pracovním řádem firmy. Etický kodex firmy musí shrnovat hlavní pravidla a principy jednání a chování, kterým organizace věří či jejichž dodržování od svých příslušníků vyžaduje nebo usiluje. V konkrétní části kodexu by však měly být tyto principy promítnuty do hlavních oblastí, které jsou pro firmu klíčové.

Na co se při tvorbě etického kodexu zaměřit

Etické principy či normy, které etický kodex firmy zakotvuje, by se měly vztahovat ke třem hlavním oblastem.
 1. Chování firmy

Stanoví se a definují hlavní zásady jednání firmy vůči jejím partnerům, zaměstnancům, zákazníkům, vlastníkům, akcionářům, investorům, dodavatelům i společenskému okolí. Příkladem mohou být pravidla dotýkající se obchodního jednání, marketingových aktivit firmy apod.
 1. Chování zaměstnanců

Důležitá skupina zásad, která se týká chování zaměstnanců vůči firmě. Upravuje otázky vztahující se k možnému výskytu konfliktů a zájmů řešení, využívání firemních informací, vykonávání vedlejších činností, politických aktivit atd.
 1. Oblast HR

Celá a komplexní oblast dopadu řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmě.

Etický kodex a oblast HR

Kodex se v této oblasti vztahuje především k otázce spravedlivého přístupu k zaměstnancům a kandidátům. Nejčastější problémy v řízení lidských zdrojů, kterými by se měl etický kodex zabývat jsou:
 1. Upřednostňování zaměstnanců při procesu přijímání, hodnocení, odměňování, vzdělávání, povyšování.
 2. Nedodržování významu důvěrných osobních informací.
 3. Sexuálního obtěžování a diskriminace.
 4. Rozdíly v dodržování firemních podnikových pravidel. Manažer versus podřízený.
 5. Poskytování neúplných nebo lživých informací.

Tvorba etického kodexu

Při samotné tvorbě etického kodexu organizace je důležité vzít v úvahu především to, kdo a jak by se na jeho tvorbě měl podílet. Do jeho přípravy by se měli zapojit i zaměstnanci, především ti, kterých se bude dotýkat. Cílem je nejen odhalit etická dilemata a problémy, která si autoři kodexu nemusejí uvědomovat, ale i podpořit motivaci zaměstnanců k dodržování zásad kodexu. K důležitým otázkám patří rozhodnutí o tom, jak často a jakým způsobem bude etický kodex revidován či doplňován. Správné řešení těchto procesních otázek je důležité, mnohdy dokonce důležitější než jeho obsah. Při tvorbě etického kodexu je vhodné vždy dodržovat několik pravidel a zásad.

Zásady pro tvorbu etického kodexu firmy

Identifikujte klíčové etické otázky či problémy, se kterými se vaši zaměstnanci mohou dostat do kontaktu, a poskytovat jim návody na jejich řešení a přístupy. Netvořte příliš obecný dokument a ani se nesnažte suplovat jiné dokumenty firmy. Kodex firmy by se měl dotýkat jak vztahu firmy k jejím partnerům včetně zaměstnanců, tak i zaměstnanců k vaší firmě. Proces tvorby kodexu a způsob jeho implementace je nejdůležitější, proto k jeho tvorbě přistupujte vždy s maximální pokorou a úsilím a pokud si nevíte rady s jeho tvorbou, víte, na koho se můžete vždy obrátit.

Jak dodržovat kodex firmy

Na dodržování etického kodexu většinou dohlíží firemní ombudsman nebo HR manažer. Kodex má smysl jen tehdy, jsou-li za jeho porušení stanoveny sankce a jeho dodržování je zodpovědně a pravidelně kontrolováno.

Přehled dalších služeb

Další služby kmosek.com

 • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
 • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
 • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
 • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
 • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
 • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
 • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
 • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
 • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
 • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
 • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
 • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
 • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
 • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě